Inicijalna programska suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva

Izuzetno smo ponosni i na ostvarenu Inicijalnu programsku suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u sklopu programa Zdravlje svima koji za cilj ima promociju zdravlja i zdravih stilova života provedbom aktivnosti među populacijom osmišljenih prema načelima Andrije Štampara.

Inicijalna programska suradnja sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva započeta je 2018. godine.

Aktivnosti i provedba


Aktivnosti programa obuhvaćaju organizaciju rada savjetovališta te predavanja za opću populaciju, međunarodne i domaće simpozije, javnozdravstvene akcije mjerenja rizičnih čimbenika za kronične nezarazne bolesti te, kao dugoročni cilj, stvaranje Savjetodavnog centra za sinergijsku međusektorsku suradnju.

Program među populacijom provode educirani volonteri (mladi liječnici i studenti medicine) s ciljem smanjenja pobola od kroničnih nezaraznih bolesti, povećanja svijesti o važnosti zdravlja i prevencije bolesti te povećanja odaziva na nacionalne preventivne programe.

U sklopu programa Zdravlje svima održano je već nekoliko javnozdravstvenih akcija, a u budućnosti planiramo povećati njihov broj te obuhvat populacije kroz suradnju sa jedinicama lokalne samouprave.